[Đăng ngày: 23/12/2016]
     Sáng ngày 23/12/2016, Hội đồng nhân dân huyện Khánh Vĩnh khoá XI bế mạc kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có ông Cao Cường – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh; ông Văn Ngọc Hường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Đức Trí- Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Đỗ Hữu Minh Nghĩa – Phó Chủ tịch UBMT huyện; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội; lãnh đạo các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn cùng 30 đại biểu HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.


Ông Cao Cường – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh
phát biểu bế mạc kỳ họpÔng Nguyễn Văn Đồng – Chủ tịch UBND huyện, ông Văn Ngọc Hường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Lê Văn Hoa – Phó Chủ tịch UBND huyện


Quang cảnh kỳ họp

     Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Ông Cao Cường – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

     Sau đây là toàn văn bế mạc kỳ họp HĐND huyện

     Kính thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQVN huyện!
     Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện!
     Thưa các vị khách quý!


     Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XI, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Thay mặt chủ tọa, tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến của quý vị khách quý và các vị đại diện cử tri. Xin biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực của các vị đại biểu HĐND huyện đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

     Kính thưa các vị đại biểu!
     Với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong huyện, HĐND huyện đã xem xét các báo cáo, tờ trình, kế hoạch của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện; báo cáo hoạt động chuyên ngành của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND huyện; nghe Ủy ban MTTQ huyện báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền.
     Các vị đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung nghe, thảo luận sôi nổi và thống nhất cao với kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại mà các cơ quan, đơn vị đã báo cáo tại kỳ họp. Qua kỳ họp, HĐND huyện đã thống nhất đánh giá năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện diễn biến bình thường, kinh tế huyện tiếp tục ổn định phát triển và giữ vững, một số chỉ tiêu kinh tế như: diện tích cây lâu năm, tổng đàn gia súc, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách,.. đều vượt kế hoạch đề ra, góp phần làm kinh tế-xã hội của huyện ổn định. Tình hình thu chi ngân sách trong năm thực hiện tương đối tốt, nhất là công tác thu ngân sách vẫn giữ được tiến độ. Công tác chi ngân sách thực hiện đúng quy định, đảm bảo được các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; tiếp tục tập trung các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền phục vụ nhân dân được chú trọng thực hiện; Công tác giảm nghèo đạt kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ; bộ máy chính quyền cơ sở từng bước nâng cao năng lực quản lý điều hành; công tác xây dựng lực lượng sãn sàng chiến đấu được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

      Hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã góp phần tích cực vào công tác cải cách tư pháp; năng lực, trình độ, đội ngũ cán bộ ngành dần được nâng lên. Hoạt động tố tụng trong năm 2016 không có oan sai đã góp phần bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp quan tâm giải quyết theo đúng quy định của Pháp luật khiếu nại tố cáo.

      Kính thưa các vị đại biểu!
     Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra, tôi đề nghị các ngành, các cấp cần làm tốt những nội dung sau:
     1. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân huyện, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn; nâng cao chất lượng kỳ họp, đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.
     2. UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND huyện, quan tâm giải quyết những kiến nghị của người dân. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2017. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp; khai thác hết quỹ đất phục vụ sản xuất, đẩy mạnh công tác khuyến nông-lâm-ngư để chuyển giao kỹ thuật và phát triển sản xuất; công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, xử lý nghiêm các vụ việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và xây dựng Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 cấp huyện; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 huyện; chú trọng thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả các công trình đầu tư từ các nguồn vốn; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thu chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí, tham nhũng; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, huyện năm 2017. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong huyện tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra.
     3. Các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, UBMTTQVN huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các ngành các cấp theo chức năng nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua; tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành; nâng cao trách nhiệm công vụ, năng lực cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.
     4. Sau kỳ họp này, các Tổ đại biểu HĐND huyện sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri và báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri toàn huyện. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, mỗi vị đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, Luật, ý thức đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri.

     Thưa các vị đại biểu!
     Kết thúc kỳ họp thứ ba, với sự nhất trí cao, Hội đồng nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã xem xét và thông qua 11 Nghị quyết:
     1. Nghị quyết về phê duyệt phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017.
     2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.
     3. Nghị quyết về phê duyệt mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
    4. Nghị quyết về chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.
     5. Nghị quyết về chương trình phát triển nguồn nhân lực huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2016-2020.
    6. Nghị quyết Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.
     7. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017.
     8. Nghị quyết kết quả kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Khánh Vĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
     9. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 18/8/2016 của HĐND huyện Khánh Vĩnh.
     10. Nghị quyết cho ý kiến lần thứ 4 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
    11. Nghị quyết bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Khánh Vĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
     12. Nghị quyết về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2017.
     13. Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

    Kính thưa các vị đại biểu!

    Trong điều kiện khó khăn về tài chính và nguồn huy động cho sự phát triển, để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2017 và những năm tới, chúng ta cần phải phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của địa phương.

     Thay mặt chủ toạ kỳ họp, tôi cảm ơn sự đóng góp tích cực của Uỷ ban nhân dân huyện, các ban của Hội đồng nhân dân huyện, các ngành, các cấp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các vị đại diện cử tri tham dự kỳ họp; cảm ơn sự đóng góp của cử tri toàn huyện và các cơ quan liên quan đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp.

     Cuối cùng, tôi xin chúc các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các vị khách quý cùng cử tri và nhân dân trong huyện sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
     Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện Khánh Vĩnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
     Xin trân trọng cảm ơn!

Minh Hằng
Các tin khác

 

Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,

Độ ẩm:
Sức gió:
Video Clip
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.

Đang online: 26

Số lượt truy cập: 906501