[Đăng ngày: 13/03/2017]

Phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


      Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TGTU ngày 13/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Hưởng ứng cuộc thi cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 21/02/2017, Ban Tuyên giáo Huyện Ủy Khánh Vĩnh đã ban hành Kế hoạch về Hưởng ứng cuộc thi cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm:
      Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tuyển chọn được những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện để gửi tham dự cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
      * Đối tượng tham dự cuộc thi là cán bộ, đảng viên, nhân dân, văn nghệ sỹ, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong toàn huyện.
     * Tác phẩm tham dự cuộc thi bao gồm các thể loại báo chí, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, sưu tầm văn nghệ dân gian, xuất bản phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, gồm: Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Múa, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian, Văn học các dân tộc thiểu số, Báo in, tạp chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình; bài viết về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     * Nội dung tác phẩm dự thi:
     - Bài viết khẳng định kết quả quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
     - Tác phẩm, bài viết nghiên cứu hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh; phong cách Hồ Chí Minh…
     - Tác phẩm, bài viết phát hiện, biểu dương, cổ vũ cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc.
     - Tác phẩm, bài viết đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ nhận, xuyên tạc quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công cuộc đổi mới theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
     * Tác phẩm dự thi: Là tác phẩm mới sáng tác đã được đăng tải, xuất bản, công diễn, triển lãm…trong giai đoạn 2015-2020.
Tác phẩm dự thi phải ghi rõ: họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm, thể loại; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, sưu tầm, công diễn, biểu diễn, công trình kiến trúc đã xây dựng, trưng bày, xuất bản, tái bản, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng.
     * Thời hạn, địa chỉ nhận tác phẩm, hồ sơ
     Các bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong 02 đợt:
     - Đợt 1: Hạn cuối nhận tác phẩm 28/12/2017.
     - Đợt 2: Hạn cuối nhận tác phẩm 28/12/2019.
     Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ chọn ra các tác phẩm xuất sắc để gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia lực chọn sơ khảo. Lễ công bố trao giải thưởng sẽ được tổ chức theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương.
      * Tiêu chí xét chọn tham gia sơ khảo:
     Tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tham gia sơ khảo cần đạt một trong các yêu cầu sau:
     - Đúng chủ đề; có tính phát hiện, tính sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật; góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới.
     - Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội; phát hiện, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước yêu cầu mới; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.
      - Các tác phẩm dự giải thưởng là tác phẩm mới sáng tác, sưu tầm đã được in thành sách, báo, CD, VCD, DVD (văn học, nghệ thuật, báo chí, văn nghệ dân gian); được dựng thành phim, sân khấu (tác phẩm điện ảnh, sân khấu); công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được Hội đồng cấp ban, bộ, ngành nghiệm thu; tác phẩm đã được tặng giải thưởng trong nước, quốc tế, có chủ đề phù hợp với tiêu chí và trong thời gian quy định của Quy chế này; không đưa các chương trình mang tính lễ hội, giao lưu, lễ kỷ niệm, các tác phẩm viết lời cho làn điệu dân ca vùng, miền (chèo, quan họ, cải lương, vọng cổ, bài chòi, ví giặm, đồng giao…) vào xét giải.

Phòng VHTT


 

Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,

Độ ẩm:
Sức gió:
Video Clip
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.

Đang online: 25

Số lượt truy cập: 906500