[Đăng ngày: 23/12/2016]
     Năm 2016 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Với sự nỗ lực tích cực của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN huyện, các Ban Ngành, Đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân của huyện nhà, kết quả bầu cử đã thành công tốt đẹp, cử tri đi bầu đạt 100%.
     Về tình hình hoạt động của HĐND huyện Khánh Vĩnh năm 2016 đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: Trong năm, HĐND huyện Khánh Vĩnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016, đã tổ chức thành công kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Tại Kỳ họp này, HĐND huyện Khánh Vĩnh khóa X đã đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND huyện, của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện và của UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đã thẳng thắn nêu rõ những khuyết điểm, tồn tại và tích cực đề xuất các giải pháp để HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 xem xét, củng cố ngay từ đầu nhiệm kỳ.HĐND huyện Khánh Vĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức 03 kỳ họp theo đúng qui định. Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 30/6/2016, kỳ họp được tổ chức theo đúng luật định và thành công tốt đẹp. HĐND huyện đã nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, nghe UBMTTQVN huyện báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện nhà trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền. Kết thúc Kỳ họp, với sự nhất trí cao của các vị đại biểu, HĐND huyện đã thông qua 13 nghị quyết: về xác nhận kết quả bầu các chức danh của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; về thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện; về công nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân; về số lượng thành viên của các ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2016. Kỳ họp thứ hai diễn ra vào ngày 17-18/8/2016. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã nghe và thảo luận về báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện; các báo cáo của UBND huyện, của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện và Chi cục thi hành án dân sự huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; nghe UBMTTQVN huyện báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Thảo luận và thông qua 08 Nghị quyết: về điều chỉnh, bổ sung chương trình giám sát của HĐND huyện Khánh Vĩnh năm 2016; về nội quy các kỳ họp HĐND huyện Khánh Vĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; về công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng giai đoạn 2016-2020; về việc quyết toán ngân sách năm 2015; về kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách kết dư và nguồn tăng thu năm 2015; về Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh; về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017; về ủy quyền cho Thường trực HĐND huyện cho ý kiến, xem xét quyết định đối với các Dự án sử dụng vốn đầu tư công theo Luật đầu tư công. Theo dự kiến, Kỳ họp thứ ba diễn ra vào 02 ngày 22-23/12/2016. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện sẽ nghe và thảo luận, cho ý kiến đối với 18 báo cáo, 09 Tờ trình, xem xét và thông qua 13 Nghị quyết: về phê duyệt phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; về phê duyệt mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; về chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; cho ý kiến lần thứ tư về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; về chương trình phát triển nguồn nhân lực huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2016-2020; Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Khánh Vĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Khánh Vĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 18/8/2016 của HĐND huyện Khánh Vĩnh; về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2017; về phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. Nội dung các kỳ họp đều được Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện thống nhất trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm của huyện, những vấn đề đang được nhiều cử tri và nhân dân huyện nhà quan tâm. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN huyện và các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri thường kỳ trước và sau kỳ họp theo luật định. Các Ban HĐND huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị Nghị quyết trình ra HĐND; tổ chức thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Các báo cáo thẩm tra cơ bản đáp ứng yêu cầu, có chất lượng, thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao.Hoạt động kỳ họp của HĐND huyện năm 2016 tiếp tục được đổi mới, cải tiến theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. Tại các kỳ họp, HĐND huyện tập trung xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan, trong đó dành nhiều thời gian để đại biểu HĐND huyện thảo luận, quyết nghị những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chủ tọa điều hành kỳ họp đảm bảo đúng chương trình, nội dung đã thông qua. Đại biểu HĐND đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, dân chủ. HĐND huyện thực hiện giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường, dành thời gian cho thảo luận tại tổ và ở hội trường. Trên cơ sở phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, với tinh thần trách nhiệm cao, các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện đảm bảo chất lượng, có tính khả thi nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Các Nghị quyết sau khi được thông qua, ban hành, UBND huyện đã triển khai đến các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân; tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt với quyết tâm cao; tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của huyện.Các kỳ họp HĐND huyện duy trì việc mời đại diện cử tri tham dự và được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống các Đài Truyền thanh xã - thị trấn, tạo được tinh thần dân chủ trong các kỳ họp. Về hoạt động của Thường trực HĐND huyện như hoạt động giám sát: Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2016, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBMTTQVN và 03 Ban triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2016.
     Tổ chức 02 đợt giám sát tại 06 đơn vị, địa phương, nội dung về đánh giá: tình hình và kết quả thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2013-2015; công tác phòng chống khai thác lâm sản trái phép.
     Với phương thức giám sát bằng việc xem xét văn bản báo cáo, kết hợp kiểm tra hồ sơ, nắm bắt thông tin từ nhân dân, chọn ngẫu nhiên mô hình để giám sát thực tế, từ đó báo cáo kết quả giám sát đã kết luận những việc làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế; kiến nghị UBND huyện và các ngành có liên quan, địa phương xem xét giải quyết. Về cơ bản, các kiến nghị của Thường trực HĐND huyện đã được UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực chỉ đạo triển khai giải quyết.
     Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ và tham gia với các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh khi đoàn về giám sát, làm việc tại địa phương, từ đó kịp thời đưa ra những kiến nghị thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh để xem xét, giải quyết trong các kỳ họp của HĐND tỉnh. Về công tác chuẩn bị, triệu tập, điều hành các kỳ họp của HĐND huyện: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa X và kỳ họp lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba HĐND huyện khóa XI; các kỳ họp được thực hiện theo đúng quy định của Luật, trong đó chú ý đến việc thống nhất thực hiện trách nhiệm của từng cơ quan, ban ngành để chuẩn bị phục vụ cho kỳ họp và đảm bảo cho kỳ họp diễn ra đúng thời gian quy định. Thường trực HĐND huyện đã điều hành tốt kỳ họp, bố trí hợp lý thời gian, nội dung trình bày của các cơ quan, tổ chức cho đại biểu thảo luận, chất vấn UBND huyện và các ngành chuyên môn. Về quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức hữu quan: Phối hợp với UBMTTQVN huyện, tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri 02 đợt; qua tiếp xúc các đại biểu báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội huyện nhà, báo cáo chương trình, kết quả các kỳ họp; đồng thời tiếp nhận và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện tổng hợp và đề nghị UBND huyện giải trình tại kỳ họp.Phối hợp, cộng tác chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN huyện và các cơ quan hữu quan khác, tổ chức hoặc tham gia nhiều cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan nói trên để bàn bạc, quyết định những việc quan trọng và cần thiết. Sự phối hợp được thể hiện rõ trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND cũng như việc chuẩn bị các báo cáo trình HĐND huyện quyết định tại kỳ họp.Trong hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện đã chủ động đề nghị các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát của từng ban, tránh sự lúng túng bị động và hạn chế chồng chéo trong công việc. Tùy vào từng chuyên đề giám sát, Thường trực HĐND huyện điều hòa, phối hợp cả 03 Ban cùng tham gia giám sát để đạt được hiệu quả cao hơn.Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh nhất là trong các hoạt động giám sát, thực hiện tốt chế độ giao ban với Thường trực HĐND tỉnh. Về thực hiện các nhiệm vụ khác: Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật chính quyền địa phương. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
     Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định thành lập 06 Tổ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 14 xã-thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã Sông Cầu.Sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tập trung chỉ đạo và hoàn chỉnh các Nghị quyết, biên bản, tài liệu của kỳ họp và gửi đến các cơ quan, đơn vị chức năng để kịp thời triển khai thực hiện theo đúng luật định; tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp.Xây dựng Kế hoạch và tham gia “Hội thao Người đại biểu nhân dân” tỉnh Khánh Hòa lần thứ I. Tổ chức cho các vị đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung. Về hoạt động của các Ban HĐND huyện: Ban Pháp chế HĐND huyện đã thực hiện giám sát 02 nội dung, 09 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương. Các nội dung đã giám sát: công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm sát tình hình chấp hành pháp luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, công tác thi hành án dân sự, công tác xét xử.; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã thực hiện giám sát 03 nội dung, 09 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương. Các nội dung đã giám sát: công tác quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn năm 2014-2015; tình hình thực hiện Kế hoạch và chế độ bảo trợ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện giai đoạn 2014-2015; Ban Dân tộc HĐND huyện đã thực hiện giám sát 01 nội dung, 03 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương. Các nội dung đã giám sát: việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất mới phát triển kinh tế hộ cho đồng bào DTTS và miền núi năm 2016. Hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện từ đầu năm đến nay được thực hiện theo chương trình, kế hoạch, đúng quy định pháp luật. Phương thức giám sát đã kết hợp giữa giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo của các đơn vị để tổng hợp đánh giá toàn diện, sát thực. Qua giám sát, các Ban HĐND đã làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, đồng thời tổng hợp các nội dung cơ bản, những vấn đề còn nhiều vướng mắc để làm việc với UBND huyện nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các báo cáo, kết luận giám sát được kịp thời gửi đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan tổ chức thực hiện. Thực tế cho thấy, nội dung giám sát vừa qua đều đúng trọng tâm, trọng điểm, đề cập đến những nội dung lớn của huyện; được nhân dân và dư luận quan tâm. Theo chức năng, nhiệm vụ, các Ban luôn theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
      Các hình ảnh hoạt động của các HĐND huyệnBan pháp chế giám sát tại xã Khánh Thành


Tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa


Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện

Minh Hằng

Các tin khác

 

Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,

Độ ẩm:
Sức gió:
Video Clip
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.

Đang online: 18

Số lượt truy cập: 906493