LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 10/12/2018
09:00

* Đ/c Cường, Đồng, Trí thông qua dự thảo các văn bản của  TT. HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Khánh Vĩnh, Khóa XI.

P. họp 1Văn phòng HĐND&UBND
14:00

* Đ/c Đồng, Trí, Phi họp thông qua phương án lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới thị trấn Khánh Vĩnh (khu Suối Bùn)

P. họp 1P. KT&HT
14:00* Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện P. họp trực tuyếnBan Kinh tế-Xã hội
Thứ ba 11/12/2018
08:00

* Họp Văn phòng HĐND và UBND huyện đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên và xét thi đua khen thưởng năm 2018

08:00

* Đ/c Đồng, Trí, Phi họp Ban Thường vụ Huyện ủy

P. họp HULịch HU
13:30

* Đ/c Phi dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện QĐ số 2907/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh KH

Nha Trang (xe a Học)Lịch Tỉnh
14:00

* Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện

P. họp 1Ban Kinh tế-Xã hội
14:00* Đ/c Cường, Trí khảo sát, đánh giá phân loại năm 2018 đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và HĐND các xã: Cầu Bà, Liên Sang, Sơn Thái, Khánh Thượng, Giang Ly.Xã Khánh Thượng (xe a Diệu)Văn phòng HĐND&UBND
Thứ tư 12/12/2018
08:00

* Đ/c Đồng họp Hội đồng thẩm định kết quả cải cách hành chính năm 2018.

P. họp 1P. Nội vụ
08:00

* Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.

P. họp trực tuyếnBan Kinh tế-Xã hội
08:00*Đ/c Phi dự tập huấn Chương trình 135 năm 2018Nha trang (Xe a Tiến)Lịch Tỉnh
14:00

* Đ/c Phi họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQCQ

P. họp 1VP ĐUK
14:30* Đ/c Phi họp Ban Chấp hành Đảng ủy Khối CQCQ P. họp 1VP ĐUK
Thứ năm 13/12/2018
08:00

* Đ/c Cường, Trí khảo sát, đánh giá phân loại năm 2018 đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và HĐND các xã: Khánh Đông, Khánh Bình, Khánh Hiệp, Khánh Trung.

Xã Khánh Bình (xe a Diệu)Văn phòng HĐND&UBND
08:00

* Đ/c Phi dự Hội nghị khách hàng trồng mía vụ sản xuất và đầu tư 2018-2019

TX. Ninh Hòa (Xe a Tiến)
08:00

* Ban Pháp chế HĐND huyện họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện

P. họp 2Ban Pháp chế
14:00* Đ/c Cường, Trí khảo sát, đánh giá phân loại năm 2018 đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và HĐND các xã: Khánh Nam, Khánh Thành, Khánh Phú, Sông Cầu và Thị trấn Khánh VĩnhThị trấn Khánh VĩnhVăn phòng HĐND&UBND
Thứ sáu 14/12/2018
08:00* Đ/c Đồng, Trí, Phi họp Ban Chấp hành Huyện ủyHT. Huyện ủyLịch Huyện ủy
14:00

* Đ/c Đồng, Trí dự Hội nghị trực tuyến nghe quán triệt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

HT. Huyện ủyLịch HU
14:00*Đ/c Phi tham dự hội nghị về phối hợp tuyên truyền giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Khánh Hòa năm 2018Nha trang (Xe a Tiến)Lịch tỉnh
GHI CHÚ: