HUYỆN KHÁNH VĨNH: TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI.

Huyện ủy, HĐND huyện cũng đã ban hành Nghị quyết về Chương trình phát triển Vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2022 về triển khai Chương trình phát triển kinh tế Vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của huyện.

văn bản mới
Liên kết banner

Số người trực tuyến
   Hiện có: 50   Khách