Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác lao động – thương binh và xã hội năm 2019
     A+ A A-   
  21/02/2019 07:36        

Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác lao động – thương binh và xã hội năm 2019

Sáng ngày 19/02/2019, UBND huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị triển khai công tác lao động, thương binh và xã hội năm 2019. Đến dự hội nghị có cán bộ và chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo UBND, Công chức Văn hóa – Xã hội và người làm công tác giảm nghèo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Mấu Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị.
      
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Năm 2018, công tác lao động, thương binh và xã hội huyện Khánh Vĩnh được triển khai đồng bộ, kịp thời và đạt hiệu quả, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội của địa phương; Chăm sóc chu đáo cho người có công, chăm lo đến các đối tượng yếu thế, tạo điều kiện tiền đề để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu của ngành đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: Số người lao động có việc làm tăng thêm: thực hiện 450/450 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề thực hiện 20,9/20,5%. Số hộ nghèo giảm được 8,1%/6,02 so với chỉ tiêu giao (596 hộ/490 hộ) đạt 121,6% chỉ tiêu. Tỷ lệ xã, thị trấn phù hợp trẻ em là 14/14 xã, thị trấn. Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện được 07/05 người. Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động thực hiện đạt 100% chỉ tiêu. Công tác tuyển mới giáo dục nghề nghiệp thực hiện 820/820 người. Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng thực hiện được 1.220 người đạt 124,4% so với chỉ tiêu giao. Có 14/14 xã thị trấn thực hiện tốt 6 chỉ tiêu về công tác thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng. Tỷ lệ hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống của dân cư nơi cư trú đạt tỷ lệ 100%. Huy động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thực hiện 156.420.000đ/60.000.000đ đạt 260,7% so với chỉ tiêu giao. Sửa chữa 06 nhà tình nghĩa, đạt 120% so với chỉ tiêu giao.Vận động xây dựng Quỹ "Bảo trợ trẻ em": thực hiện 17.485.000đ/15.000.000đ đạt 116,5% so với chỉ tiêu giao. Duy trì số 14 xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy. Tỷ lệ tham gia BHXH trên tổng số lực lượng lao động (%) thực hiện 16,22%/16,63%.
Hội nghị cũng đã bàn bạc, thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch cần đạt trong năm 2019 đó là: Số người lao động có việc làm tăng thêm bình quân hàng năm là 602 người; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm trong năm 2019 là 9,15%; 12/14 xã, thị trấn phù hợp với trẻ em; tuyển mới đào tạo nghề cho 850 lao động; trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho 1.195 đối tượng; 14/14 xã, thị trấn đạt xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công cách mạng; h
 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 822972
Số người trực tuyến
   Hiện có: 47   Khách