A+ A A-   
  28/05/2020 16:01        

ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN KHÁNH VĨNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020-2025

Trong 2 ngày 24 và 25/5, Đảng bộ Quân sự huyện tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Đại tá Lê Công Chín, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thủ trưởng Phòng Chính trị; đồng chí Cao cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện ủy Khánh Vĩnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; Đến dự Đại hội còn có các Ban Xây dựng Đảng của huyện, cấp ủy, chính quyền huyện Khánh Vĩnh và Bí thư Đảng ủy kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự các xã, thị trấn trong toàn huyện.

          Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự huyện Khánh Vĩnh lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, quân và dân huyện Khánh Vĩnh đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XVIII đề ra. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới; đóng góp dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IX và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX.

Đồng chí Đại tá Lê Công Chín, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

  Những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ VIII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực.

Trên địa bàn huyện tình hình chính trị ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, QP-AN được giữ vững. Với đặc thù là một huyện miền núi, điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí, thực lực chính trị ở cơ sở không đồng đều, hoạt động tôn giáo, tệ nạn xã hội, khai thác lâm, khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp… Những yếu tố trên đã phần nào tác động và ảnh hưởng trực tiếp kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ VIII đã đề ra.

Song Với quyết tâm chính trị cao nhất, tập thể Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện và Đảng uỷ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 (khóa XI) “Về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết lãnh đạo về xây dựng KVPT, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới, chất lượng các cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập động viên cấp huyện được nâng lên, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, tính chủ động của cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng các tiềm lực KVPT, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phố hợp dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu cho địa phương xử lý tốt các tình huống về quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; ý thức cảnh giác cách mạng của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân được nâng lên, thế trận lòng dân được giữ vững.

Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh có nhiều chuyển biến tích cực, tham mưu quy hoạch thế trận quân sự trong trong khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, nhất là Quy chế phối hợp hoạt động giữa Quân sự, Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP (nay là Nghị định số 03/2019/NĐ-CP) của Chính phủ; huy động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai.

Tham mưu cho Hội đồng giáo dục giáo dục quốc phòng, an ninh chỉ đạo mở 36 lớp giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 1.936 đối tượng theo phân cấp đạt kết quả tốt(2). Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 -CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QPAN, ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật giáo dục QPAN sát với yêu cầu, nhiệm vụ.

Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật DQTV, Nghị quyết của cấp trên về xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới, thực hiện Đề án “Tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020’’. Xây dựng lực lượng DQTV có tổ chức, biên chế hợp lý, chất lượng, độ tin cậy được nâng lên, đến nay lực lượng DQTV của huyện đạt 3,08% so với dân số, toàn huyện có 14 Ban CHQS cấp xã, 10 đầu mối tự vệ; tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 17,44% (chỉ tiêu 22,5%), riêng trong dân quân đạt 12,95% (chỉ tiêu 18,5%,); 14/14 xã, thị trấn có chi bộ quân sự, có cấp ủy 12/14 đạt 85,71% (tăng 02 chi bộ); 100% Chỉ huy trưởng là đảng viên, tham gia cấp uỷ địa phương 14/14 đạt 100%. Tạo nguồn đưa đi đào tạo liên thông ngành quân sự cơ sở 11đ/c .

Công tác xây dựng lực lượng DBĐV được lãnh đạo, triển khai toàn diện; xây dựng đủ 06/06 đầu mối đơn vị, biên chế đạt 100% (chỉ tiêu 95%, tăng 5%), đúng chuyên nghiệp quân sự 98% (chỉ tiêu 85%, tăng 13%); tỷ lệ đảng viên đã biên chế vào các đơn vị đạt 9,95% (Chỉ tiêu 8%, tăng 1,95%) trong đó sỹ quan dự bị đạt 62,12% (Chỉ tiêu 60%). Huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 99,45% (chỉ tiêu 96%). Tuyển chọn 19đ/c QNDB, 02đ/c cán bộ công chức tham gia đào tạo SQDB bằng ngân sách địa phương, bổ túc, chuyển loại 5đ/c. 

Thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân 487/487 thanh niên, đạt 100%, đảng viên 8đ/c đạt 1,64% thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học 22đ/c đạt 4,51%. Công tác tuyển sinh quân sự chặt chẽ, có 67 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường Quân đội, đủ điều kiện dự thi 54 thanh niên, trúng tuyển các học viện, nhà trường quân đội 11 thanh niên.

Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững ANCT - TTATXH địa bàn; hàng năm tổ chức diễn tập CH-TM 1 bên 1 cấp trên bản đồ, đạt kết quả tốt. Tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, thực hiện đúng phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với cơ quan, và“Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng DQTV; huấn luyện và kiểm tra các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi, bảo đảm an toàn. Tham gia các hội thi, hội thao ở các cấp đạt kết quả khá.

Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, triển khai thực hiện chính sách quân đội, hậu phương quân đội, nhất là trong thực hiện Quyết định số 290, 188, 142, 62, 260, 49 của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực, tập trung vào xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong khu vực phòng thủ, hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch động viên quân nhân dự bị theo quy định. 

  Thường xuyên giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, LLVT huyện. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của LLVT huyện.

Đảng uỷ, các cấp uỷ, chi bộ thường xuyên quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trên, cụ thể hóa sát thực tiễn, nhiệm vụ của cơ quan; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; ban hành đầy đủ các nghị quyết thường kỳ, chuyên đề; quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu và các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

Nội bộ đoàn kết, thống nhất; hiệu quả lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, một số chủ trương mới đạt kết quả khá tốt; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được phát huy. Đảng bộ hàng năm đều HTTNV, đảng viên có từ 90 – 95% HTTNV trở lên. Phối hợp với cấp ủy địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự; đã kết nạp 12 đảng viên là DQTV, 09 đảng viên là quân nhân dự bị, 08 đảng viên trong thanh niên nhập ngũ; giữ vững 100% xã, thị trấn có chi bộ quân sự, xây dựng 12/14 chi bộ quân sự có cấp ủy (tăng 02 chi bộ) đạt 85,71%. Công tác quản lý, giáo  dục, rèn luyện đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn bảo đảm tốt yêu cầu bảo vệ Đảng và công tác cán bộ, phát triển đảng viên.

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

          Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện đã thực hiện đúng, đủ các bước theo quy định. Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ IX và 02 đồng chí là: Đồng chí Cao cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Văn Ngọc Hường, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh được ban Thường vụ Huyện ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện theo Nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” (Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện gồm 07 đồng chí), Đại hội bầu 03 đại biểu đi dự Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự huyện,  .

  Những năm tới tình hình thế giới, khu vực sẽ có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc sẽ đặt ra những yêu cầu mới. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đảng uỷ Quân sự huyện tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện, sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ IX đề ra./.

                                                                             Lê Minh Bản

 
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 647431
Số người trực tuyến
   Hiện có: 28   Khách