A+ A A-   
  04/06/2020 00:00        

SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN TOÀN, AN NINH MẠNG TRONG QUÂN ĐỘI

     Bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong Quân đội có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của toàn quân, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Việc quản lý, phát triển mạng Internet trong Quân đội được Bộ Quốc phòng thống nhất quản lý việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội theo các quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng về lĩnh vực hoạt động Internet. Thực hiện trên các cơ sở đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phổ cập Internet và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; sẵn sàng đối phó với các cuộc chiến tranh thông tin, bảo đảm bí mật quốc phòng, an ninh quốc gia và an toàn cho các hệ thống thông tin do Quân đội quản lý trên mạng Internet.

     An ninh mạng có vị trí đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, trong đó lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm an ninh mạng quốc gia, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia; xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong công tác bảo đảm an ninh mạng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh mạng; huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong nước đi đôi với tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và an ninh mạng. Tăng cường năng lực, hiệu quả đấu tranh bảo vệ an toàn, an ninh mạng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, triển khai các biện pháp kỹ thuật chuyên biệt vô hiệu hóa nguồn phát động tấn công mạng, chiến dịch tấn công mạng, hoạt động sử dựng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trọng tâm là hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố, gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Đồng chí Thượng tá Đinh Văn Hưng phó Chính ủy, Phó Ban chỉ đạo 35 Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và rút kinh nghiệm công tác đấu tranh

trên không gian mạng đối với Ban CHQS huyện Khánh Vĩnh

     Trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ đặt ra những thách thức an ninh phi truyền thống, ảnh hưởng trực tiếp đến yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay:

     Một là, “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng”. Trong đó, an ninh mạng, chiến tranh mạng là loại hình mới, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hàm lượng trí tuệ cao, diễn ra hết sức phức tạp, với nhiều kiểu loại, không phân định ranh giới (địa lý hành chính, thời gian, quy mô), nhưng hậu quả để lại khó lường. Nó có thể là nguyên nhân khởi đầu cho một cuộc chiến tranh bằng vũ lực. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ cần nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

     Hai là, quán triệt, thực hiện đầy đủ những điểm mới về mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia... Bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ đơn thuần chăm lo việc phòng, chống địch đánh ta, lo chuẩn bị đối phó với chiến tranh xâm lược, mà còn phải lo giữ vững được sự ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình đất nước, phải lo tạo ra được thế ngăn ngừa, đẩy lùi mọi nguy cơ, lo góp phần thúc đẩy xây dựng đất nước ta mạnh lên về mọi mặt. Do đó, thực hiện tốt việc phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời âm mưu “diễn biến hòa bình”; thúc đẩy suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng chống âm mưu, thủ đoạn phá hoại an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Không ngừng xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ các công nghệ mới, tự sản xuất các trang thiết bị thiết yếu, dành thế chủ động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động ngăn chặn, sẵn sàng đối phó hiệu quả và dành thắng lợi trong chiến tranh và sử trí các tình huống nảy sinh.

     Ba là, nhận thức đầy đủ những điểm mới về phương châm bảo vệ Tổ quốc trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia...; phản ánh lập trường có tính nguyên tắc, mang tính mưu lược và kế sách, qui tụ và phát huy mọi nguồn lực, cả trong nước và ngoài nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của quốc gia để bảo vệ Tổ quốc. Có tầm nhìn sâu, rộng hơn về không gian và thời gian bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh thế giới, khu vực, nhất là Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp mới rất khó đoán định, không thể giải quyết thỏa đáng những tranh chấp trong một sớm, một chiều, nên các cấp, các ngành, các lực lượng, cả hệ thống chính trị, nhất là Quân đội nhân dân cần chủ động xác định rõ trách nhiệm giải pháp, đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

     Bốn là, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay đan xen cả thời cơ và thách thức, mà còn biểu thị rõ quyết tâm của Đảng ta xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do đó, việc quán triệt, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cần phải coi trọng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang thật sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có số lượng hợp lý, có sức chiến đấu cao; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, chủ động chuẩn bị lực lượng và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, đủ khả năng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia trong mọi tình huống…

     Trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng đó là:

     Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đối với việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong Quân đội. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, bảo đảm mọi hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng trong Quân đội được thực hiện có hiệu quả, thực chất và có chiều sâu.  

     Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong Quân đội. Nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục giữ vai trò rất quan trọng trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng; là những yếu tố thường xuyên vận động, biến đổi phù hợp với tính chất và mức độ những tác động của an ninh mạng đối với quân nhân. Nếu nội dung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng trong Quân đội phù hợp với từng đối tượng quân nhân, từng thời điểm và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi của Quân đội, đơn vị; hình thức tổ chức phong phú, đa dạng; phương pháp tiến hành cụ thể, sáng tạo thì hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng mới đạt hiệu quả cao, có ý nghĩa thiết thực. Do đó, quá trình nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong Quân đội phải quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động này.

     Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong đơn vị  và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của quân nhân trong tự giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong Quân đội. Đối với tổ chức, cần phải cung cấp nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đầy đủ thông tin, làm cơ sở cho quân nhân chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng trong Quân đội. Một khi nhu cầu thông tin chính thống được đáp ứng, thì nhu cầu tìm đọc các thông tin không chính thống - thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội sẽ hạn chế đi rất nhiều, ngoại trừ những cá nhân do tò mò hay các lý do khác. Nội dung thông tin trên mạng xã hội cho quân nhân tiếp cận phải đa dạng, đa cấp độ, tùy theo đối tượng để cung cấp, phổ biến. Có cả thông tin phổ thông và thông tin có giới hạn, thông tin có độ mật; thông tin về ta và cả thông tin về các thế lực thù địch; phải quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng về Chiến lược An ninh mạng quốc gia. Muốn vậy, cần phải thống nhất cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền chính xác, kịp thời, đầy đủ từ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đến các cơ quan, đơn vị ở cơ sở.

     Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý đối với việc sử dụng mạng xã hội của quân nhân trong Quân đội. Mạng xã hội đã trở thành nhu cầu thực sự của giới trẻ nói chung, quân nhân nói riêng, nhưng nếu để mạng xã hội phát triển tự phát, thiếu định hướng, quản lý thì những tác động tiêu cực của nó đối với quân nhân là khôn lường, đó còn là mảnh đất để các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội. Với những tiện ích không thể phủ nhận trong thế giới hiện đại, mạng xã hội có thể được ví như một thứ vũ khí lợi hại trong chiến tranh thông tin. Sử dụng mạng xã hội phần nào cũng giống như việc cầm súng, bởi vậy, quân nhân sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn, thì đó sẽ là một phương tiện hữu hiệu giúp quân nhân chia sẻ thông tin và quảng bá giá trị văn hóa tốt đẹp của Quân đội, những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

     Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện, quy chế, chính sách cho cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong Quân đội. Có chính sách, hỗ trợ kinh phí đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, phát triển những quân nhân làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng ở các cơ quan, đơn vị theo cơ chế kiêm nhiệm để hình thành đội ngũ chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Thường xuyên tham gia, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về an ninh mạng cho quân nhân tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng trong rà soát, phát hiện và phòng ngừa sự cố, không để lộ, lọt thông tin quân sự, bí mật nhà nước.

     Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội trong Quân đội ta đang và sẽ diễn ra hết sức nóng bỏng, gay gắt, phức tạp và ngày càng quyết liệt, đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cho mọi quân nhân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị; thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức và phương pháp đấu tranh, phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ chức, lực lượng, nhất là Ban Chỉ đạo 35, Bộ phận giúp việc và Lực lượng 47 ở đơn vị. Đồng thời, từng bước hiện đại hóa điều kiện, phương tiện để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong Quân đội.

 

                                                                             Lê Minh Bản

 

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1016690
Số người trực tuyến
   Hiện có: 79   Khách