A+ A A-   
  13/09/2020 10:36        

Huyện Khánh Vĩnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngày 03 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Khánh Vĩnh ban hành Kế hoạch số 2802/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Việc tuyên truyền, phổ biến phải có trọng tâm, trọng điểm, sâu rộng; tập trung giới thiệu những điểm mới, nội dung cơ bản nhất của luật; những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các nội dung thiết thực gắn liền với cuộc sống hàng ngày và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Chú trọng khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến như: biên soạn tài liệu đăng tải trên Trang Thông tin điện tử UBND huyện; xây dựng, thực hiện các bản tin, phóng sự chuyên ngành, sử dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến… Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần cơ bản của các văn bản luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (nguồn internet)

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 văn bản luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Ngoài việc chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Kế hoạch còn xác định một số nội dung trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Kế hoạch đã giao Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện; tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện./.

          Kinh Doanh

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 999511
Số người trực tuyến
   Hiện có: 89   Khách