A+ A A-   
  16/11/2020 00:00        

Kết quả khảo sát, đánh giá, phân loại Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2020

         Trên cơ sở Kế hoạch số 156/KH-HĐND ngày 06/11/2020 của Thường trực HĐND huyện về việc khảo sát tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và đánh giá phân loại năm 2020 đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và HĐND các xã, thị trấn. Đoàn khảo sát gồm có Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND huyện: Dân tộc, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện đã tiến hành công tác khảo sát nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2020 theo quy định của Thường trực HĐND các xã, thị trấn; những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Thông qua khảo sát, kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp xã theo quy định trong thời gian tới. Đánh giá phân loại năm 2020 đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và HĐND các xã, thị trấn.

         Ngày 16/11/2020, Đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với Thường trực HĐND 14 xã, thị trấn và tiến hành kiểm tra hồ sơ, văn bản lưu trữ của HĐND tại các đơn vị. Qua đợt khảo sát, Thường trực HĐND huyện và các thành viên Đoàn khảo sát nhận thấy năm 2020, hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã đã đi vào ổn định và có nhiều nỗ lực, bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân và Nghị quyết của cấp ủy Đảng, HĐND để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc định hướng, quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng an ninh ở địa phương.

Ông Nguyễn Đức Trí - Chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh kết luận buổi đánh giá, phân loại, chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã

             Thường trực HĐND cấp xã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp tổ chức cho đại biểu HĐND cấp xã tiếp xúc cử tri theo quy định. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã tại các thôn, có những vấn đề nổi cộm phát sinh, các đại biểu đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình trực tiếp tại buổi tiếp xúc, tạo tâm lý thoải mái và tin tưởng trong nhân dân về hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã. Đồng thời, tích cực đôn đốc, giám sát UBND xã, các ngành... giải quyết kiến nghị của cử tri.

          Các xã đã thực hiện tốt công tác giám sát theo quy định, thực hiện đúng trình tự thủ tục để tổ chức giám sát, có thông báo kết quả giám sát, tích cực theo dõi việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau giám sát. Các nội dung giám sát mà HĐND các xã chọn đã mang tính thiết thực, gắn liền với đời sống và những vấn đề mà cử tri quan tâm.

          Trước các kỳ họp, Thường trực HĐND cấp xã thực hiện tốt công tác phối hợp với Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN cùng cấp để chuẩn bị nội dung và cơ sở vật chất phục vụ các kỳ họp HĐND. Tổ chức họp 04 thường trực để thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri (đối với các kỳ họp thường kỳ) và nội dung kỳ họp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan. Các văn bản trình tại kỳ họp đảm bảo nội dung và thể thức. Công tác triệu tập đại biểu và mời các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ chuyên môn tham gia kỳ họp, đảm bảo về số lượng và thành phần tham dự. Tại kỳ họp, chủ tọa kỳ họp thực hiện tốt công tác điều hành kỳ họp. Bố trí hợp lý thời gian, nội dung trình bày của các cơ quan; tổ chức cho đại biểu thảo luận, chất vấn UBND cùng cấp và các ngành chuyên môn. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND xã đã hoàn thành toàn bộ hồ sơ kỳ họp gửi đến các ban ngành của xã để kịp thời nắm bắt và triển khai đúng theo luật định. Đồng thời tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và khâu tổ chức các kỳ họp.

          UBND cấp xã thực hiện đúng quy định về giải quyết chế độ cho các vị đại biểu HĐND xã theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về một số chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quan cảnh Hội nghị đánh giá, phân loại, chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã

          Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã đã được khảo sát còn có một số hạn chế nhất định. Chủ yếu tồn tại ở việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND các xã liên quan đến Luật Đầu tư công 2019, các xã còn nhiều lúng túng, thực hiện chưa triệt để các quy định như: Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã; việc trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương; việc trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách địa phương; về biểu, mẫu tờ trình, báo cáo, nghị quyết, quyết định theo Phụ lục II kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ

         Việc thống nhất tên các kỳ họp HĐND xã kể từ ngày 01/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 đã thay thế cụm từ “bất thường” bằng cụm từ “chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất”. Thường trực HĐND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị áp dụng thống nhất tên gọi của kỳ họp không thường kỳ là “kỳ họp chuyên đề lần thứ N”. “N” là số thứ tự 1,2,3..và đánh số liên tiếp theo số lần kỳ họp tiếp theo. 

Thường trực HĐND huyện khảo sát HĐND các xã, thị trấn

            Qua đợt khảo sát, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn tăng cường nghiên cứu Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân, Luật Đầu tư công  năm 2019 và Nghị quyết của cấp ủy Đảng để tổ chức, điều hành và thực hiện tốt các lĩnh vực Hội đồng nhân dân, nhất là hoạt động giám sát của HĐND.

            Thường trực HĐND huyện đã đánh giá phân loại năm 2020 đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và HĐND các xã, thị trấn, qua đó đề nghị cấp trên khen thưởng đối với 03 tập thể gồm Thường trực HĐND các xã Sông Cầu, Khánh Nam, Khánh Thượng./.

Minh Tùng

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 715.974
Số người trực tuyến
   Hiện có: 28   Khách