A+ A A-   
  06/01/2022 00:00        

Tuyên truyền Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”

           Ngày 11/11/2021, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.
           Để thực hiện có hiệu quả cần tập trung tuyên truyền về mục tiêu, nội dung chương trình, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.
           Tuyên truyền, phổ biến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích của cộng đồng, xã hội; ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 


Nguồn Internet


            Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
Thông tin các hoạt động, phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nhà trường; các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
          Phổ biến kỹ năng khai thác, sử dụng mạng Internet và thiết bị thông minh an toàn cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
         Giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; gương thanh niên, thiếu niên có hoài bão, lý tưởng và nhiều đóng góp cho cộng đồng, khát vọng lập thân lập nghiệp; các mô hình hiệu quả trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.


                                L.N.N
 

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 730.273
Số người trực tuyến
   Hiện có: 50   Khách