A+ A A-   
  25/04/2022 15:40        

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

Nghị quyết của Đảng là  định hướng chính trị phát triển đất nước, của địa phương trong từng giai đoạn cách mạng, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, đưa nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường lưu ý “Cần phải làm cho nghị quyết của Đảng thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân hiểu sâu sắc, cặn kẽ những nội dung trong nghị quyết của Đảng”.

 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Huyện ủy tổ chức

  Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt nghị quyết trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Thời gian qua, việc triển khai các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và có nhiều đổi mới, nhất là về hình thức tổ chức và công tác theo dõi, quản lý. Cụ thể, đối với các hội nghị ở cấp huyện, Huyện ủy đã triển khai bằng hình thức kết nối trực tuyến với hội nghị Trung ương, tỉnh tới điểm cầu cấp huyện cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và tổ chức theo dõi, quản lý bằng phiếu điểm danh, nhờ đó tỷ lệ cán bộ tham gia dự học khá đầy đủ. Riêng đối với cấp cơ sở, cấp ủy các địa phương cũng đã chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch, mời báo cáo viên Tỉnh ủy, Huyện ủy về trực tiếp truyền đạt cũng như chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu..., qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết; bên cạnh đó, sau học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng cũng đã chú trọng việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân, từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng thể hiện trong nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ tổ chức đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn các biểu hiện nhận thức lệch lạc, làm giảm niền tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Chỉ tính riêng trong năm 2021, toàn Đảng bộ huyện đã tổ chức được hơn 50 lớp học tập, quán triệt nghị quyết cho hơn 3.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng ưu tú. Bình quân, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt hơn 92% và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là hơn 90%. Cùng với việc thực hiện hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nêu trong nghị quyết để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị… qua đó góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

  Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra hiện nay, trong quá trình triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ huyện còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục như: Một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm đến chất lượng, hiệu quả học tập nghị quyết, nên có biểu hiện làm lướt, làm cho xong; công tác triển khai học tập nghị quyết thường mang tính khuôn mẫu, thiếu sáng tạo; một số báo cáo viên ở cơ sở sau khi tiếp thu nghị quyết từ cấp trên về phổ biến lại cho cán bộ, đảng viên cấp dưới theo đề cương có sẵn cho mọi đối tượng, nên thường nặng về độc thoại, thông tin một chiều, chưa gắn nhiều với thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó, việc học tập nghị quyết của Đảng chủ yếu mới dừng ở khâu báo cáo những nội dung của nghị quyết mà chưa dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận nghị quyết… do đó hiệu quả chưa đạt được so với yêu cầu. Ngoài ra, cơ sở vật chất phục vụ cho học tập nghị quyết của Đảng ở một số xã, thị trấn còn khó khăn.

  Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, các cấp uỷ, tổ chức đảng trên địa bàn huyện cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp như: Tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng; phân công rõ trách nhiệm cụ thể từng bộ phận và cá nhân đồng chí cấp ủy, người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết; nâng cao ý thức, trách nhiệm tính tự giác gương mẫu trong việc tham gia học tập, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết. Bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đối tượng tham dự; trong đó, tăng cường trao đổi, thảo luận và quán triệt những vấn đề có liên quan đến quan điểm, lý luận gắn với thực tiễn mà nghị quyết đặt ra đối với địa phương và địa bàn cơ sở. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn xây dựng đội ngũ báo cáo viên bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; có phẩm chất, năng lực, uy tín cao và có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu,... Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên sau mỗi đợt học tập, quán triệt bằng hình thức viết bài thu hoạch và xem đây là một tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; từ đó đánh giá đúng tình hình, có biện pháp chỉ đạo kịp thời, tránh tình trạng làm lướt, hình thức; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có hình thức, cách làm hay trong tổ chức thực hiện.

                                                                             Duy Hải - TGHU

 

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 730.375
Số người trực tuyến
   Hiện có: 57   Khách