A+ A A-   
  25/04/2022 15:51        

Huyện Khánh Vĩnh tăng cường hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Khánh Vĩnh là huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, có dân số hơn 40 nghìn ngườivới 27 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trong đó chủ yếu các dân tộc thiểu số như Raglay, Trin, Ê đê, Tày, Nùng... Thời gian qua, công tác dân vận đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện quan tâm, chú trọng thực hiện khá hiệu quả, đặc biệt từ khi Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác dân vận trên địa bàn huyện đã không ngừng được củng cố và tăng cường, từ đó tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều bước chuyển biến quan trọng, quốc phòng an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc được phát huy, hệ thống chính trị ở cơ sở thể hiện được vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

          Để triển khai hiệu quả,với vai trò là cơ quan tham mưu trực tiếp cho cấp ủy huyện về công tác dân vận, Ban Dân vận Huyện ủy đã tăng cường phối hợp với các phòng, ban ngành có liên quan tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung, công tác dân tộc nói riêng; các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đặc biệt, là các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm…, qua đó góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và đời sống của nhân dân, đặc biệt là các địa phương có đông hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

          Song song với việc triển khai hiệu quả công tác dân vận, các chính sách dân tộc, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện cũng đã chú trọng hơn đến việc thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng nòng cốt, cốt cán trong việc tập hợp, vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đồng bào có đạo... đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, không bị kẻ xấu kích động, dụ dỗ, lôi kéo, gây mất trật tự xã hội... Qua phát động phong trào, đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 141 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… Bước đầu, các mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy được vai trò của mình trong việc góp phần giải quyết nhiều vấn đề đặt ra ở địa bàn cơ sở, xóa bỏ dần các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh; đồng thời phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc, cũng như cỗ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh... Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu như Hội Nông dân xã Sông Cầu với mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; các cá nhân điển hình như Phan Văn Thuận, Lê Văn Tân với việc khéo giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

          Cùng với việc đẩy mạnh công tác dân vận, chính quyền các cấp đã có những đổi mới tích cực, nhận thức đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền thông qua việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc của Trung ương, của tỉnh thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện. Quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trực tiếp đối thoại với người dân; nâng cao ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phong cách dân vận “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Chú trọng tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng triển khai thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa của người dân…

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khánh Vĩnh trao tặng nhà Đại đoàn kếtcho hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Khánh Trung

          Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, hiệu quả của công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được thể hiện khá rõ nét trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo. Đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân gần 5%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động người dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề từ trình độ sơ cấp trở lên (kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phi nông nghiệp) đạt hơn 25%; tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%; 100% xã có mạng lưới trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; 100% trẻ em dân tộc thiểu số nhập học đúng độ tuổi và hoàn thành chương trình tiểu học; tỷ lệ xã có đường giao thông vào khu sản xuất tập trung, đảm bảo tạo được quỹ đất, đi lại và vận chuyển hàng hóa trong mùa mưa đạt 100%... Bên cạnh đó, thông qua sự hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, ý thức tự vươn lên thoát nghèo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi… từ đó, nhiều hộ đồng bào đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng kinh doanh..., nhiều mô hình phát triển kinh tế bước đầu phát huy được hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập ổn định, đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tập quán canh tác, phát huy được thế mạnh của địa phương, từng bước đưa nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa...

          Thời gian tới để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác dân vận nói chung, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức trong hệ thống chính trị huyện cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới phương thức công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở, sát với từng đối tượng, dân tộc; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó phát huy hơn nữa quyền làm chủ, sự đồng thuận của người dân; tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết, niềm tin của nhân dân các dân tộc trong huyện với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Duy Hải - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.272
Số người trực tuyến
   Hiện có: 29   Khách