A+ A A-   
  19/05/2022 09:01        

GHI NHẬN CÔNG TÁC QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG CỦA MIỀN NÚI KHÁNH VĨNH.

Khánh Vĩnh là huyện miền núi, nằm về phía Tây của Tinh Khánh Hòa, đồng bào chủ yếu là các dân tộc Raklay, Trin, Ê đê, huyện là địa bàn có vị trí chiến lược của cách mạng Tỉnh Khánh Hòa. Trong những năm tháng kháng chiến Khánh Vĩnh là căn cứ chiến đấu, là Khu an toàn của cách mạng và hiện nay là huyện miền núi có tiềm năng kinh tế từ đât đai, tài nguyên… có điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 09/2022/BCT của Bộ Chính trị về định hướng phát triển Tỉnh Khánh Hòa thành thành phố Khánh Hòa đến năm 2030. Những năm qua, cùng với tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, huyện Khánh Vĩnh luôn chăm lo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nền quốc phòng toàn dân (QPTD), khu vực phòng thủ (KVPT) được xây dựng vững mạnh cả về tiềm lực, thế trận và lực lượng. Đó là cơ sở quan trọng để huyện giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Thôn Bố Lang-xã Sơn Thái và  Dân quân tự vệ Khánh Vĩnh tham gia dọn vệ sinh môi trường

          Hàng năm, huyện Khánh Vĩnh đã  ban hành Nghị quyết, Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng tâm chủ yếu cho công tác quốc phòng an ninh.Trước hết, huyện đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho toàn dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương. Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục QP-AN, và các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác quốc phòng, quân sự và sự tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS), huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục QP-AN theo quy định. Trong đó, tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục QP-AN, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự  đủ số lượng, đúng thành phần. Hằng năm, chỉ đạo BCHQS phối hợp với các ban, ngành tiến hành rà soát, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch cử cán bộ tham dự các lớp do cấp trên triệu tập và mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp. Nhờ đó, công tác giáo dục QP-AN của huyện được triển khai tích cực, đồng bộ, có sự đổi mới về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng, điều kiện thực tế của từng ngành, cơ sở. Những năm gần đây, huyện Khánh Vĩnh đã chú trọng mở rộng tới các đối tượng: già làng, trưởng bản,  người có uy tín trong cộng đồng… Huyện đã  bảo đảm 100% chỉ tiêu thuộc diện trên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng các đồng chí thuộc đối tượng 4, 5, thực hiện tốt tổ chức giáo dục QP-AN cho đối tượng học sinh trường trung học phổ thông trên địa bàn. Công tác giáo dục QP-AN cho toàn dân được thực hiện bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, lồng ghép vào các hoạt động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các lễ hội truyền thống... Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân   đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn.

 

            Lực lượng vũ trang huyện Khánh Vĩnh thăm tặng quà các em thiếu nhi

Chăm lo xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QS,QP địa phương. Huyện Khánh Vĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Quân sự, Công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng, có khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ngày càng cao. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở  đã có nhiều giải pháp xây dựng các chi bộ, đảng bộ quân sự, công an trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân, tự vệ (DQ,TV) và lực lượng dự bị động viên; gắn xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan quân sự, công an,  vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, huyện coi trọng nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng Quân sự, Công an theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Nhờ đó, đã bảo đảm tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; ngăn ngừa mọi hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; góp phần bảo vệ, an toàn ANCT-TTXH dịa bàn miền núi. Lực lượng dự bị động viên được quan tâm xây dựng về mọi mặt; thực hiện chặt chẽ các khâu từ tạo nguồn, đăng ký, sắp xếp, quản lý đến bảo đảm chế độ, chính sách. Đến nay, huyện đã xếp quân dự bị vào các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu theo biên chế; trong đó, đảng viên đạt hơn 11%, tỷ lệ  chuyên nghiệp quân sự ngày càng cao.

Lực lượng DQ,TV được của huyện xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng và cơ cấu, thành phần hợp lý.  Trong quá trình xây dựng, huyện đã chú trọng lãnh đạo công tác tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, độ tin cậy về chính trị; đẩy mạnh huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của lực lượng DQ,TV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong phối hợp với các lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đến nay, đã xây dựng được hoàn chỉnh các đầu mối đơn vị DQ,TV,  trong đó, đảng viên đạt trên 18%, 14/14 xã (thị trấn) đã thành lập chi bộ quân sự và 13/14  chi bộ có chi ủy. Nhờ vậy, lực lượng dân quân của huyện ngày càng vững mạnh về mọi mặt, trình độ SSCĐ được nâng lên, thực sự là lực lượng nòng cốt trong  bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia phòng, chống lũ lụt, cháy rừng, v.v.

Quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, huyện Khánh Vĩnh luôn phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong công tác đẩy mạnh phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận khu KVPT huyện ngày càng vững chắc. Là huyện miền núi địa hình chia cắt, phức tạp, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, kinh tế phát triển chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (trên 45%). Mặt khác, đời sống của một bộ phận đồng bào còn khó khăn, nhận thức pháp luật còn thấp là kẻ hở cho  các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, gây ảnh hưởng đến an ninh miền núi. Tình hình đó đặt ra cho huyện yêu cầu cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP-AN. Vì vậy  huyện Khánh Vĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực QP-AN trên từng địa bàn, nhất là các  địa bàn trọng điểm, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chủ trương của huyện việc kết hợp đó phải đáp ứng yêu cầu tăng trưởng về kinh tế, xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và tăng cường tiềm lực, thế trận của KVPT huyện, xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn ngày càng vững chắc. Huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH tổng thể, các kế hoạch đều phải gắn với nhiệm vụ QP-AN, xây dựng KVPT. Trong thiết kế xây dựng, phê duyệt các chương trình, dự án phát triển KT-XH (trồng rừng, phát triển du lịch, xây dựng các công trình dân sinh, kinh tế…), huyện đều tính đến mục tiêu lưỡng dụng của công trình, vừa bảo đảm đời sống dân sinh, vừa phục vụ nhiệm vụ QP-AN cả thời bình và thời chiến. Cùng với đó, huyện Khánh Vĩnh cũng đã tập trung xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trên cơ sở xây dựng KVPT Huyện ngày càng vững chắc; thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, phương án tác chiến phòng thủ; xây dựng kế hoạch phòng, chống cháy rừng, lũ lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn  Cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các xã (thị trấn) quản lý các hang động tự nhiên, công trình quốc phòng, đất quốc phòng; tham gia khảo sát, thẩm định và kiểm tra, giám sát việc triển khai các chương trình, dự án phát triển KT-XH của huyện.

Cùng với đó, huyện Khánh Vĩnh luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo  xây dựng cơ sở (xã, thị trấn) vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng,   thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo của Đảng, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, góp phần bảo đảm ANCT-TTXH địa bàn, sẵn sàng đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.  

Với những giải pháp tích cực, đồng bộ đó, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc huyện Khánh Vĩnh tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác QS,QP ở địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng huyện luôn là căn cứ địa, là hậu phương vững chắc của Tỉnh Khánh Hòa.

                                                                               Văn Trường Phúc

 

 

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 729.996
Số người trực tuyến
   Hiện có: 59   Khách