A+ A A-   
  03/06/2022 00:00        

Huyện Khánh Vĩnh chú trọng chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập quân sự địa phương

         Huấn luyện chiến đấu, diễn tập là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên; là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương mà Huyện ủy, UBND huyện và Đảng ủy- Cơ quan quân sự huyện Khánh Vĩnh chú trọng. Quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, yêu cầu của quân đội trong tình hình mới và ý thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập, trong các năm qua, đưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy – Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó chú trọng trong công tác phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập ở địa bàn các xã-thị trấn thuộc huyện.

 

Lãnh đạo Bộ CHQS Tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh và các ngành khảo sát vị trí tổ chức diễn tập quân sự ở xã Khánh Nam

 

        Ngay từ đầu năm Đảng ủy- Cơ quan quân sự huyện đã tham mưu ban hành Chỉ thị, Kế hoạch huấn luyện và ra quân huấn luyện đầu năm, thực hiện chỉ đạo tiến hành huấn luyện ngay nên chỉ trong quý II mỗi năm cơ bản các đối tượng phải huấn luyện đều được huấn luyện xong. Năm 2021, có 3/3 xã (Khánh Nam, Khánh Trung, Cầu Bà) diễn tập chiến đấu phòng thủ đã hoàn thành chương trình, kế hoạch diễn tập, kết quả đạt loại Khá. 100% các khoa mục huấn luyện theo qui định đều đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị khí tài. Trong tháng 5/2022, Đảng ủy- Cơ quan quân sự huyện cũng đã tổ chức quán triệt hướng dẫn công tác diễn tập quận sự cho 5 xã Khánh Phú, Khánh Thành, Sông Cầu, Liên Sang và thị trấn Khánh Vĩnh, sẽ hoàn thành công tác diễn tập phòng thủ vào cuối tháng 7.  Mặc dù ảnh hưởng do dịch bệnh Covid -19 song trong năm 2021, huyện Khánh Vĩnh cũng đã đạt kết quả tốt trong diễn tập phòng thủ cấp huyện và được Tỉnh đánh giá cao. Cho đến nay các xã, thị trấn cơ bản hoàn thành xong chương trình huấn luyện DQCĐ cấp mình, huấn luyện DQ năm thứ nhất và tự vệ cơ quan, ban ngành cũng hoàn thành công tác huấn luyện theo qui định. Qua mỗi năm, chất lượng huấn luyện chiến đấu, diễn tập được nâng lên rõ rệt, các xã đã tự chủ động trong việc duy trì diễn tập, xây dựng kịch bản để luyện tập sát với điều kiện địa phương mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Nổi bật ở công tác quân sự địa phương của huyện Khánh Vĩnh là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện chiến đấu, diễn tập đã có sự đổi mới sát với tình hình thực tế của địa phương, nhiệm vụ của từng lực lượng, đơn vị, địa bàn. Vị trí, vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được phát huy. Nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang huyện được nâng lên. Có sự đầu tư từng bước về cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện, trường bắn, cải tiến khí tài kỹ thuật....  Dưới lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Cơ quan quân huyện luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, yêu cầu huấn luyện, diễn tập để triển khai nhiệm vụ, gắn huấn luyện, diễn tập với xây dựng tiềm lực quốc phòng, thế trận khu vực phòng thủ và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn. Trong năm 2020 đến nay cũng đã  quán triệt   các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác SSCĐ, huấn luyện, diễn tập với công tác  phòng, chống dịch Covid-19.

 

Tổ chức lên sân huấn luyện năm 2022 cho lực lượng DQTV các xã thị trấn năm 2022 ở huyện Khánh Vĩnh

       Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác huấn luyện, diễn tập của huyện Khánh Vĩnh  vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm như: một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập;  phương pháp huấn luyện, diễn tập tuy có sự đổi mới nhưng chưa toàn diện; công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa thật sự có chiều sâu; việc ứng dụng khoa học và công nghệ còn hạn chế; chất lượng huấn luyện, diễn tập một số nội dung chưa cao; một số các phòng ban, đơn vị, địa phương còn xem công tác huấn luyện, diễn tập là nhiệm vụ của Cơ quan quân sự huyện và Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn…

 

Hội thao lực lượng DQTV xã thị trấn năm 2022 ở huyện Khánh Vĩnh

       Để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, diễn tập ở địa bàn huyện miền núi  Khánh Vĩnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

      Một là : Cấp ủy, chính quyền địa phương phải quán triệt những chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng hàng năm của Trung ương, Bộ CHQS tỉnh, đặc biệt là quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập  hằm xây dựng chất lượng thực lực quân sự địa phương

      Hai là :  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là ở địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ về nhiệm vụ huấn luyện,diễn tập. Phát huy tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác tham gia huấn luyện, diễn tập theo chương trình huấn luyện quy định hàng năm;

   Ba là : Chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, toàn diện cho  theo hướng tập trung, thống nhất, hiệu quả từ cơ quan quân sự huyện đến  Ban quân sự xã, thị trấn. Phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất và hướng dẫn của cơ quan quân sự huyện, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức, điều hành và tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ quân sự cấp xã người dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác quản lý lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ ở các đơn vị cơ sở, bảo đảm số lượng và chất lượng.

    Bốn là : Tổ chức huấn luyện diễn tập đúng nội dung, chương trình quy định. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng bảo đảm sát thực tế chiến đấu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập ở các cấp. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ quân sự, lực lượng dân quân tự vệ trong nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhất là các loại vũ khí tự tạo phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn để đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong huấn luyện, diễn tập.

    Hy vọng, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, công tác tham mưu triển khai của Đảng ủy-Cơ quan quân sự và phối hợp thông suốt của các ban, ngành, địa phương...công tác quân sự quốc phòng nói chung, công tác huấn luyện diễn tập nói riêng của huyện Khánh Vĩnh sẽ đạt nhiều kết quả mới, khẳng định chất lượng thực lực quân sự, góp phần bảo đảm ANCT-TTXH địa bàn.

 

                                                                                      Văn Trường Phúc

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 729.761
Số người trực tuyến
   Hiện có: 50   Khách