Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly.Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly.
Chứng thư số chuyên dùng
Trình điều khiển thiết bị lưu khóa Xem tại đây:Driver Thiet bi VGCA-01.rar
Chứng thư số chuyên dùng
Phần mềm ký số vSignPDF Xem tại đây:vSign PDF Release.rar
Bộ Công cụ cài đặt sử dụng ký số trên phần mềm E-office
Bộ Công cụ cÀi đặt sử dụng ký số trên phần mềm E-office. Tải tại đây: Tich hop CKS-Install.rar
Bộ phần mềm Nitro
Bộ phần mềm Nitro. Tải tại đây: Nitro.rar
Các mẫu về Chứng thư số chuyên dùng
1. Quyết định về việc ủy quyền Người quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, NhÀ nước, tổ chức chính trị - xã hội. Tải tại đây. 2. Văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cá nhân. Tải tại đây. 3. Danh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cá nhân. Tải tại đây. 4. Văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. Tải tại đây. 5. Danh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. Tải tại đây. 6. Văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm. Tải tại đây. 7. Danh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm. Tải tại đây. 8. Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số. Tải tại đây. 9. Danh sách đề nghị thu hồi chứng thư số. Tải tại đây. 10. Biên bản giao nhận thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tại đây. 11. Quyết định về việc thay đổi người quản lý chứng thư số. Tải tại đây. 12. Biên bản bÀn giao quản lý chứng thư số. Tải tại đây. 13. Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tại đây.
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 729.617
Số người trực tuyến
   Hiện có: 55   Khách