Tình hình Kinh tế - Xã hội 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018
Tình hình Kinh tế - Xã hội 09 tháng đầu năm vÀ phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018 Xem tại đây:286-Báo cao KTXH 9 tháng 2018.pdf
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018 vÀ phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018 Xem tại đây:52 - báo cáo KTXH quý I năm 2018.pdf
Tình hình Kinh tế - Xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
Tình hình Kinh tế - Xã hội 06 tháng đầu năm vÀ phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 Xem tại đây:153 - báo cáo KTXH 6 tháng năm 2018.pdf
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị đối thoại giữa chính quyền với thanh niêm năm 2018
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị đối thoại giữa chính quyền với thanh niêm năm 2018 Xem tại đây: 33-Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2018.pdf
Kết luận của UBND huyện về việc triển khai công tác giảm nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện
Kết luận của UBND huyện về việc triển khai công tác giảm nghè;o năm 2018 trên địa bÀn huyện Xem tại đây: 30-họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động Qũy hỗ trợ Nông dân giai đoạn 2016-2020.pdf
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động Quỹ hỗ trợ Nông dân giai đoạn 2016-2020
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động Quỹ hỗ trợ Nông dân giai đoạn 2016-2020 Xem tại đây: 29-họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động Qũy hỗ trợ Nông dân giai đoạn 2016-2020.pdf
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp thông qua kế hoạch triển khai hỗ trợ đợt I khắc phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017 (hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp và vật nuôi) gây ra trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp thông qua kế hoạch triển khai hỗ trợ đợt I khắc phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017 (hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp vÀ vật nuôi) gây ra trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây: 27-họp thông qua kế hoạch triển khai hỗ trợ đợt I khắc phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do cơn bão số 12.pdf
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn thống nhất cách triển khai thực hiện việc tiếp nhận 119,5ha đất từ Công ty TNHH MTV Lâm sản khánh hòa để giao cho các hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất sản xuất tại xã Cầu Bà và Liên Sang
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bÀn thống nhất cách triển khai thực hiện việc tiếp nhận 119,5ha đất từ Công ty TNHH MTV Lâm sản khánh hòa để giao cho các hộ ĐBDTTS nghè;o thiếu đất sản xuất tại xã Cầu BÀ vÀ Liên Sang Xem tại đây: 26-họp bÀn thống nhất cách triển khai thực hiện việc tiếp nhận đất bÀn giao tại xã Cầu BÀ vÀ Liên Sang.pdf
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án: Trường THPT Bắc Khánh Vĩnh (giai đoạn 1) và nhà Công vụ Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ vÀ tái định cư các dự án: Trường THPT Bắc Khánh Vĩnh (giai đoạn 1) vÀ nhÀ Công vụ Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây: 25-họp giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ vÀ tái định cư các dự án.pdf
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2017, 2018 tại thị trấn Khánh Vĩnh Xem tại đây:
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2017, 2018 tại thị trấn Khánh Vĩnh Xem tại đây: 24- họp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất tại thị trấn Khánh Vĩnh (lần 2).pdf
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2017,2018 tại thị trấn Khánh Vĩnh
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2017,2018 tại thị trấn Khánh Vĩnh Xem tại đây: 22-họp giải quyết vướng mắc liêu quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất tại thị trấn Khánh Vĩnh.pdf
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp xã
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đơn giản hóa thủ tục hÀnh chính lĩnh vực cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp xã Xem tại đây: 21-họp đơn giản hóa thủ tục hÀnh chính lĩnh vực cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp xã.pdf
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp triển khai xây nhà do Cơ quan Chương trình phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam tài trợ cho người dân bị thiệt hại bởi cơn bảo số 12
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp triển khai xây nhÀ do Cơ quan Chương trình phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam tÀi trợ cho người dân bị thiệt hại bởi cơn bảo số 12 Xem tại đây: 19-họp triển khai xây nhÀ do Cơ quan Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tÀi trợ.pdf
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn công tác bóc tách đất, giao đất cho các hộ ĐBDTTS tại địa phương và tình hình quản lý, sử dụng đất bóc tách trong thời gian tới
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bÀn công tác bóc tách đất, giao đất cho các hộ ĐBDTTS tại địa phương vÀ tình hình quản lý, sử dụng đất bóc tách trong thời gian tới Xem tại đây: 32-cuộc họp bÀn công tác bóc tách đất, giao đất cho các hộ ĐBDTTS tại địa phương vÀ tình hình quản lý, sử dụng đất bóc tách trong thời gian tới.pdf
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 12/03/2018
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngÀy 12/03/2018 Xem tại đây: 28-tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngÀy 12-3.pdf
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện năm 2018
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện năm 2018 Xem tại đây: 17 - họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện năm 2018.pdf
Kết luận của UBND huyện tại cuộc hợp về triển khai phân bổ xây nhà cho người dân bị thiệt hại bởi cơn bảo số 12 tại các xã do Chương trình phát triển liên hiệp quốc tại Việt Nam tài trợ
Kết luận của UBND huyện tại cuộc hợp về triển khai phân bổ xây nhÀ cho người dân bị thiệt hại bởi cơn bảo số 12 tại các xã do Chương trình phát triển liên hiệp quốc tại Việt Nam tÀi trợ Xem tại đây: 15-triển khai phân bổ xây nhÀ cho người dân bị thiệt hại bão số 12 tại các xã.pdf
kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2017
kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2017 Xem tại đây: 05-đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2017.pdf
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp về việc thẩm định thiệt hại sản xuất nông nghiệp do bảo số 12 năm 2017 gây ra trên địa bàn huyện
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp về việc thẩm định thiệt hại sản xuất nông nghiệp do bảo số 12 năm 2017 gây ra trên địa bÀn huyện Xem tại đây: 04 - thẩm định thiệt hại sản xuất nông nghiệp do bão số 12.pdf
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp về tiến độ khắc phục sau bảo số 12 đến nay
Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp về tiến độ khắc phục sau bảo số 12 đến nay Xem tại đây: 03 - tiến độ khắc phục sau bão số 12.pdf
Tình hình kinh tế-xã hội 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018
Tình hình kinh tế-xã hội 09 tháng đầu năm vÀ phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018 Xem tại đây: 286-Báo cao KTXH 9 tháng 2018.pdf
Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm vÀ phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 Xem tại đây: 153 - báo cáo KTXH 6 tháng năm 2018.pdf
Tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
Tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2018 vÀ phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018 Xem tại đây: 52 - báo cáo KTXH quý I năm 2018.pdf
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 628500
Số người trực tuyến
   Hiện có: 23   Khách