A+ A A-   
  24/12/2020 16:51        

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

DANH MỤC QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

TT

Lĩnh vực

Thủ tục hành chính

Mã số TTHC trên Cổng DVCQG

Quyết định công bố hoặc công bố danh mục TTHC

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

Link Cổng DVCQG

Ghi chú

1

An toàn đập, hồ chứa thủy điện

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

2.000206.000.00.00.H32

Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000206

 

2

An toàn đập, hồ chứa thủy điện

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

2.000184.000.00.00.H32

Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000184

 

3

Bảo hiểm

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

1.005412.000.00.00.H32

Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 24/10/2019

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.005412

 

4

Bảo trợ xã hội

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

1.000506.000.00.00.H32

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.000506

 

5

Bảo trợ xã hội

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

1.000489.000.00.00.H32

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.000489

 

6

Bảo trợ xã hội

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

1.000674.000.00.00.H32

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 01/2/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.000674

 

7

Bảo trợ xã hội

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

2.000355.000.00.00.H32

Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 01/2/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000355

 

8

Bảo trợ xã hội

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

2.000286.000.00.00.H32

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/2/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000286

 

9

Bảo trợ xã hội

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

2.000602.000.00.00.H32

Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 04/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000602

 

10

Bảo trợ xã hội

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

1.001699.000.00.00.H32

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 01/7/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001699

 

11

Bảo trợ xã hội

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

1.001653.000.00.00.H32

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 01/7/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001653

 

12

Bảo trợ xã hội

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

2.000751.000.00.00.H32

Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 04/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000751

 

13

Bảo trợ xã hội

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

2.000744.000.00.00.H32

Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 04/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000744

 

14

Bảo trợ xã hội

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

1.001739.000.00.00.H32

Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001739

 

15

Bảo trợ xã hội

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

1.001731.000.00.00.H32

Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001731

 

16

Bảo trợ xã hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.00.00.H32

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 01/7/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001776

 

17

Bảo trợ xã hội

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.00.00.H32

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 01/7/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001758

 

18

Bảo trợ xã hội

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.001753.000.00.00.H32

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 01/7/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001753

 

19

Bảo trợ xã hội

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

1.001310.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001310

 

20

Bồi thường nhà nước

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

2.002165.000.00.00.H32

Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 30/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 20/01/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002165

 

21

Chính sách

Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ.

1.008243

Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.008243

 

22

Chứng thực

Cấp bản sao từ sổ gốc

2.000908.000.00.00.H32

Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000908

 

23

Chứng thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2.000815.000.00.00.H32

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000815

 

24

Chứng thực

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

2.000884.000.00.00.H32

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000884

 

25

Chứng thực

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

2.000913.000.00.00.H32

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000913

 

26

Chứng thực

Chứng thực sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

2.000927.000.00.00.H32

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000927

 

27

Chứng thực

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

2.000942.000.00.00.H32

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000942

 

28

Chứng thực

Chứng thực hợp đồng liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

2.001035.000.00.00.H32

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001035

 

29

Chứng thực

Chứng thực di chúc

2.001019.000.00.00.H32

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001019

 

30

Chứng thực

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

2.001016.000.00.00.H32

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001016

 

31

Chứng thực

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

2.001406.000.00.00.H32

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001406

 

32

Chứng thực

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

2.001009.000.00.00.H32

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001009

 

33

Công tác dân tộc

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

1.004875.000.00.00.H32

Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 30/01/2020     của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004875

 

34

Công tác dân tộc

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

1.004888.000.00.00.H32

Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 30/01/2020     của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004888

 

35

Dân số

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

1.005364.000.00.00.H32

Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 17/6/2019

Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 04/12/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.005364

 

36

Dân số - KHHGĐ

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ e được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ

 

Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của  UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

Trạm y tế xã

37

Đất đai

Hòa giải tranh chấp đất đai

1.003554.000.00.00.H32

Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 07/8/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003554

 

38

Đất đai

Hòa giải tranh chấp đất đai

1.003554.000.00.00.H32

Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của  UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của  UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003554

 

39

Đất đai

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

1.005398.000.00.00.H32

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.005398

 

40

Đất đai

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

1.002335.000.00.00.H32

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002335

 

41

Đất đai

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

1.002255.000.00.00.H32

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002255

 

42

Đất đai

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp  đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

2.000976.000.00.00.H32

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000976

 

43

Đường thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

2.001711.000.00.00.H32

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001711

 

44

Đường thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

1.004002.000.00.00.H32

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004002

 

45

Đường thủy nội địa

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

1.003930.000.00.00.H32

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003930

 

46

Đường thủy nội địa

Xóa đăng ký phương tiện

2.001659.000.00.00.H32

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001659

 

47

Đường thủy nội địa

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

1.004088.000.00.00.H32

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004088

 

48

Đường thủy nội địa

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

1.004047.000.00.00.H32

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004047

 

49

Đường thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

1.004036.000.00.00.H32

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004036

 

50

Đường thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

1.003970.000.00.00.H32

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003970

 

51

Đường thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

1.006391

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.006391

 

52

Giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

2.001925.000.00.00.H32

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 18/6/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001925

 

53

Giải quyết tố cáo

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

1.005460.000.00.00.H32

Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 26/11/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 18/6/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.005460

 

54

Giáo dục mầm non

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

2.001810.000.00.00.H32

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001810

 

55

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

1.004441.000.00.00.H32

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004441

 

56

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1.004492.000.00.00.H32

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004492

 

57

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

1.004443.000.00.00.H32

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004443

 

58

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1.004485.000.00.00.H32

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004485

 

59

Hộ tịch

Đăng ký khai sinh

1.001193.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001193

 

60

Hộ tịch

Đăng ký kết hôn

1.000894.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.000894

 

61

Hộ tịch

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

1.001022.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001022

 

62

Hộ tịch

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

1.000689.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.000689

 

63

Hộ tịch

Đăng ký khai tử

1.000656.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.000656

 

64

Hộ tịch

Đăng ký khai sinh lưu động

1.003583.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003583

 

65

Hộ tịch

Đăng ký kết hôn lưu động

1.000593.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.000593

 

66

Hộ tịch

Đăng ký khai tử lưu động

1.000419.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.000419

 

67

Hộ tịch

Đăng ký giám hộ

1.004837.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004837

 

68

Hộ tịch

Đăng ký chấm dứt giám hộ

1.004845.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004845

 

69

Hộ tịch

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung hộ tịch

1.004859.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004859

 

70

Hộ tịch

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1.004873.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004873

 

71

Hộ tịch

Đăng ký lại khai sinh

1.004884.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004884

 

72

Hộ tịch

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1.004772.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004772

 

73

Hộ tịch

Đăng ký lại kết hôn

1.004746.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004746

 

74

Hộ tịch

Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.005461

 

75

Hộ tịch

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

2.000635.000.00.00.H32

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000635

 

76

Hộ tịch

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2.000986.000.00.00.H32

Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000986

 

77

Hộ tịch

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

2.001023.000.00.00.H32

Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001023

 

78

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

79

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

80

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

81

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

82

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

83

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 07/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1075 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

84

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

85

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

86

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

87

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

88

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

89

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

90

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 07/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1075 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

91

Liên thông TTHC

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

92

Liên thông TTHC

Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (Trường hợp xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện) 

 

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

93

Môi trường

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

2,002,213

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 19/2/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2002213

 

94

Môi trường

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

1.004082.000.00.00.H32

Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004082

 

95

Người có công

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

1.004964.000.00.00.H32

Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 06/6/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004964

 

96

Người có công

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

2.001382.000.00.00.H32

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001382

 

97

Người có công

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1.003337.000.00.00.H32

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003337

 

98

Người có công

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002252

 

99

Người có công

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

1.002271.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002271

 

100

Người có công

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

1.002271.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002271

 

101

Người có công

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

1.002363.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002363

 

102

Người có công

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1.002410.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002410

 

103

Người có công

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1.003351.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003351

 

104

Người có công

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

1.002429.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002429

 

105

Người có công

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

1.002440.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002440

 

106

Người có công

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

1.003423.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003423

 

107

Người có công

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

1.006779.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.006779

 

108

Người có công

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

1.002519.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002519

 

109

Người có công

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

110

Người có công

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

1.002741.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002741

 

111

Người có công

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

1.002745.000.00.00.H32

Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 01/7/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002745

 

112

Người có công

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.001157.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001157

 

113

Người có công

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.001396.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001396

 

114

Người có công

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

1.003057.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003057

 

115

Người có công

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

1.003159.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003159

 

116

Người có công

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.001257.000.00.00.H32

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001257

 

117

Nông nghiệp

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)

1.003596.000.00.00.H32

Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 08/4/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003596

 

118

Nuôi con nuôi

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

2.001263.000.00.00.H32

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 10/02/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001263

 

119

Nuôi con nuôi

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

2.001255.000.00.00.H32

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 10/02/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001255

 

120

Phổ biến giáo dục pháp luật

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2.001457.000.00.00.H32

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 26/01/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001457

 

121

Phổ biến giáo dục pháp luật

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

2.001449.000.00.00.H32

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 26/01/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001449

 

122

Phổ biến giáo dục pháp luật

Công nhận hòa giải viên

2.000373.000.00.00.H32

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000373

 

123

Phổ biến giáo dục pháp luật

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

2.000333.000.00.00.H32

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000333

 

124

Phổ biến giáo dục pháp luật

Thôi làm hòa giải viên

2.000930.000.00.00.H32

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000930

 

125

Phổ biến giáo dục pháp luật

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

2.002080.000.00.00.H32

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002080

 

126

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

1.003521.000.00.00.H32

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 21/11/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003521

 

127

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

1.000132.000.00.00.H32

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 21/11/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.000132

 

128

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

1.001257.000.00.00.H32

Quyết định số 3569/QĐ-UBND ngày 27/11/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001257

 

129

Phòng, chống tham nhũng

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

2.001790.000.00.00.H32

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001790

 

130

Phòng, chống tham nhũng

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

2.001907.000.00.00.H32

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001907

 

131

Phòng, chống tham nhũng

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

2.001798.000.00.00.H32

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001798

 

132

Phòng, chống tham nhũng

Thực hiện việc giải trình

2.001797.000.00.00.H32

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001797

 

133

Phòng, chống thiên tai

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

2.002163.000.00.00.H32

Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002163

 

134

Phòng, chống thiên tai

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

2.002162.000.00.00.H32

Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002162

 

135

Phòng, chống thiên tai

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

2.002161.000.00.00.H32

Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002161

 

136

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Thông báo thành lập tổ hợp tác

2.002226.000.00.00.H32

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002226

 

137

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

2.002227.000.00.00.H32

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002227

 

138

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

2.002228.000.00.00.H32

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002228

 

139

Thể dục thể thao

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

2.000794.000.00.00.H32

Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 06/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000794

 

140

Thi đua - khen thưởng

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

1.000775.000.00.00.H32

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.000775

 

141

Thi đua - khen thưởng

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

2.000346.000.00.00.H32

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000346

 

142

Thi đua - khen thưởng

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

2.000337.000.00.00.H32

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000337

 

143

Thi đua - khen thưởng

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

1.000748.000.00.00.H32

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.000748

 

144

Thi đua - khen thưởng

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

2.000305.000.00.00.H32

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000305

 

145

Thư viện

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

1.008901.000.00.00.H32

Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.008901

 

146

Thư viện

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

1.008902.000.00.00.H32

Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.008902

 

147

Thư viện

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

1.008903.000.00.00.H32

Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.008903

 

148

Thủy lợi

Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

2.001621.000.00.00.H32

Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 25/9/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001621

 

149

Thủy lợi

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

1.003440.000.00.00.H32

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003440

 

150

Thủy lợi

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

1.003446.000.00.00.H32

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003446

 

151

Tiếp công dân

Tiếp công dân tại cấp xã

2.001909.000.00.00.H32

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001909

 

152

Tôn giáo
 Chính phủ

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

2.000509.000.00.00.H32

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000509

 

153

Tôn giáo
 Chính phủ

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

1.001028.000.00.00.H32

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001028

 

154

Tôn giáo
 Chính phủ

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

1.001055.000.00.00.H32

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001055

 

155

Tôn giáo
 Chính phủ

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

1.001078.000.00.00.H32

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001078

 

156

Tôn giáo
 Chính phủ

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

1.001085.000.00.00.H32

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001085

 

157

Tôn giáo
 Chính phủ

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1.001090.000.00.00.H32

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001090

 

158

Tôn giáo
 Chính phủ

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

1.001098.000.00.00.H32

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001098

 

159

Tôn giáo
 Chính phủ

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

1.001109.000.00.00.H32

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001109

 

160

Tôn giáo
 Chính phủ

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1.001156.000.00.00.H32

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001156

 

161

Tôn giáo
 Chính phủ

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1.001167.000.00.00.H32

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001167

 

162

Trẻ em

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

1.004946.000.00.00.H32

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004946

 

163

Trẻ em

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

2.001947.000.00.00.H32

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001947

 

164

Trẻ em

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

1.004941.000.00.00.H32

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004941

 

165

Trẻ em

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

2.001944.000.00.00.H32

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001944

 

166

Trẻ em

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

1.004944.000.00.00.H32

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004944

 

167

Trẻ em

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

2.001942.000.00.00.H32

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001942

 

168

Trồng trọt

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

1.008004.000.00.00.H32

Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 21/02/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 27/4/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.008004

 

169

Văn hóa cơ sở

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

1.000954.000.00.00.H32

Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 06/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.000954

 

170

Văn hóa cơ sở

Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

1.001120.000.00.00.H32

Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 06/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.001120

 

171

Văn hóa cơ sở

Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

1.003622.000.00.00.H32

Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 06/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.003622

 

172

Việc làm

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

1.008364.000.00.00.H32

Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.008364

 

173

Việc làm

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.008363.000.00.00.H32

Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.008363

 

174

Việc làm

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

1.008362.000.00.00.H32

Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.008362

 

175

Xử lý đơn thư

Xử lý đơn tại cấp xã

2.001801.000.00.00.H32

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.001801

 

 

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 715.939
Số người trực tuyến
   Hiện có: 36   Khách