DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
DANH MỤC QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
Danh mục TTHC được UBND huyện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Báo cáo Công tác KSTTHC triển khai cơ chế 1 cửa một cửa liên thông và TTHC trên môi trường điện tử năm 2020
Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn Phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ;
|<<    <   
[1]234
   >    >>|
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.483
Số người trực tuyến
   Hiện có: 38   Khách