A+ A A-   
  29/03/2017 03:30        

Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong xây dựng Nông thôn mới ở Khánh Vĩnh

Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong xây dựng Nông thôn mới ở Khánh Vĩnh


       Xây dựng nông thôn mới được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Mục đích là nhằm hướng đến xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với chủ trương đó, sau gần 7 năm thực hiện xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt của huyện Khánh Vĩnh đang từng ngày "thay da, đổi thịt"; nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã huy động được các nguồn lực trong xã hội và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.
     Năm 2011, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung là năm khởi đầu triển khai thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 06/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Chương trình nông thôn mới) giai đoạn 2010 - 2020. Trên địa bàn huyện có 13 xã được triển khai thực hiện; trong đó Sông Cầu được chọn là xã điểm xây dựng Nông thôn mới của huyện với việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới vào năm 2015.Chương trình Nông thôn mới đã cải thiện kết cấu hạ tầng
ở khu vực nông thôn Khánh Vĩnh


      Qua gần 7 năm thực hiện, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân nên, triển khai xây dựng Chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã đạt được một số kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn từng bước được cải thiện; nhiều mô hình sản xuất mới, phương pháp, kỹ thuật sản xuất, trồng trọt được người dân áp dụng bước đầu có hiệu quả, nhiều vườn cây ăn quả đã cho doanh thu tương đối cao, các trang trại chăn nuôi được phát triển và nhân rộng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 9,66 triệu đồng/người/năm đến cuối năm 2015 đạt k

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.652
Số người trực tuyến
   Hiện có: 40   Khách