Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Danh sách tin
HUYỆN KHÁNH VĨNH ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG TẬP TRUNG
Trước đây phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh còn nhiều hạn chế, như: Quy mô nhỏ, tự phát, phân tán còn chiếm tỷ lệ cao; phát triển chăn nuôi chưa có doanh nghiệp đầu tư; khi dịch bệnh xảy ra thường gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi...
Sửa đổi một số quy định về quy hoạch xây dựng
Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khánh Vinh
Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khánh Vinh Xem tại đây: 394.signed.pdf Xem tại đây: 4112.pdf Xem tại đây: danh muc.pdf Xem tại đây: Ban Do KHSDD 2019.docx
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khánh Vĩnh
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:585.signed.pdf
Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:SỐ 557 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG NTM ĐẾN NĂM 2020 XÃ KHÁNH ĐÔNG.pdf
Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tê - Xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, có tầm nhìn đến năm 2030
Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tê - Xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, có tầm nhìn đến năm 2030 Xem tại đây:QĐ phê duyệt quy hoạch den 2030 (Nong nghiep).PDF
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Liên Sang huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 và định hướng đến năm 2030
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Liên Sang huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 vÀ định hướng đến năm 2030 Xem tại đây:QĐ phê duyệt QH.pdf
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Cầu BÀ, huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:QĐ phe duyệt đồ án.pdf
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị xã Khánh phú đến năm 2020, tỉ lệ 1/2000 Địa điểm: xã Khánh phú - huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị xã Khánh phú đến năm 2020, tỉ lệ 1/2000 Địa điểm: xã Khánh phú - huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:QĐ 807.pdf
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Khánh thượng, huyện Khánh vĩnh
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Khánh thượng, huyện Khánh vĩnh Xem tại đây:QD 560.pdf
Về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020
Về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoÀi ngân sách trên địa bÀn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020 Xem tại đây:DM keu goi dau tu 2018-2020 - tỉnh duyệt.pdf
Ban hành kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2018-2020
Ban hÀnh kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2018-2020 Xem tại đây:881.signed.pdf
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:4079.signed.pdf
về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Giang ly, huyện Khánh Vĩnh
về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Giang ly, huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:21.signed_01.pdf

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 671768
Số người trực tuyến
   Hiện có: 63   Khách